Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
12.10.2008   NEVLÁDNÍ PROTIKORUPČNÍ ORGANIZACE RŮŽOVÝ PANTER ZVEŘEJŇUJE ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH ŠETŘENÍ FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ.
Tiskové prohlášení nevládní protikorupční organizace Růžový panterZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ŠETŘENÍ
FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ PŘED VOLBAMI DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮdne 12. října 2008Nevládní protikorupční organizace Růžový panter se obrátila v měsíci září na politické strany s žádostí o poskytnutí informací o financování krajské volební kampaně (podle zákona č. 106/1999 Sb. a §18 zákona č. 424/1991 Sb. ).

Žádost byla adresována politickým stranám, které čerpají státní dotace a těm, které na sebe upozornily masivní kampaní.

Organizace Růžový panter bude nadále s uvedenými informacemi pracovat, a to především po zveřejnění výročních zpráv jednotlivých stran a hnutí, ke kterému dojde ze zákona k 1. 4. 2009.


Dotazy byly položeny všem subjektům stejné:
a) Jaké jsou celkové rozpočtované výdaje na volební kampaň pro volby do krajských zastupitelstev 2008 souhrnně pro všechny kraje, kolik z této sumy činí prostředky ze státního rozpočtu, které na tyto volby strana použije
b) Jaké jsou celkové rozpočtované výdaje na volební kampaň pro volby do krajských zastupitelstev 2008 zvlášť Středočeského kraje a Zlínského kraje (vybrali jsme zástupce největších a nejmenších krajů v republice pro možnost porovnání) a jaká je výše prostředků ze státního rozpočtu, které v těchto krajích na tyto volby strana použije, a to v členění na kategorie: billboardy, plakáty, ostatní volební tiskoviny, ostatní volební propagační materiál, provozní výdaje


Z dotázaných subjektů pouze dva uvedly úplné požadované informace.
ODS

ODS jako jediná na žádost vůbec nereagovala, její zástupci jen opakovaně potvrdili příjem e-mailu s dotazy. Organizace Růžový panter v tomto případě podává odvolání proti neposkytnutí informací. Z hlediska práva veřejnosti znát informace o nakládání s veřejnými prostředky jde o postup zcela nepřijatelný, a to zejména u vládní strany, která se podle svého vládního prohlášení hodlá zaměřit na boj s korupcí a netransparentním jednáním.


ČSSD

ČSSD žádané informace zcela odmítla poskytnout, neboť se nepokládá za povinný subjekt ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Dokonce i rozpočtované výdaje a informace o výši prostředků ze státního rozpočtu, které strana použije v krajských volbách, považuje ČSSD za důvěrné informace. Proti tomuto neposkytnutí informaci podává organizace Růžový panter rovněž odvolání. Je s podivem, že nejsilnější opoziční strana, která usiluje o to, stát se stranou vládní, není ochotna veřejnosti poskytnout informace o užití prostředků daňových poplatníků. Z nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 206/06 přitom plyne, že politické strany jsou povinnými subjekty ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť podléhají zásadní kontrole veřejnosti a deklarují veřejný účel vzniku. Požadavek na širší pojetí práva na informace je součástí rozhodovací praxe Ústavního soudu i soudů obecných, a proto neposkytnutí informací ze strany ČSSD o nakládání s prostředky daňových poplatníků je rovněž zcela nepřijatelné.
KDU-ČSL


KDU-ČSL poskytla pouze údaj o celkových nákladech na kampaň, a to ve výši přes 24 mil. Kč, z toho 20 mil. ze státního rozpočtu. Specifikace v dotazovaných krajích strana neposkytla, pouze uvedla, že v obou dvou krajích jde o výdaje ve výši cca 2 mil. Konkrétní data mají v KDU-ČSL pouze krajské organizace a centrální vedení se obává možnosti jejich zneužití politickou konkurencí. I v tomto případě požadujeme cestou odvolání doplnění žádaných informací. Obava ze zneužití politickou konkurencí nepředstavuje zákonný důvod pro jejich odepření. Konkrétnější informace chce strana zveřejnit ve výroční zprávě po vyhotovení auditu.
KSČM

KSČM poskytla pouze některé informace. Celkově na kampaň použije částku přes 16 mil. Kč. KSČM nedokázala specifikovat, jaký podíl z této celkové částky pokryje z příjmů ze státního rozpočtu. Na kampaň ve Zlínském kraji plyne 700 – 750 tis. Kč, z toho z příjmů ze státního rozpočtu částka cca 250 tis. Kč. Plakáty, tiskoviny a provozní výdaje tvoří největší část tohoto rozpočtu. U Středočeského kraje KSČM odhaduje výdaje ve výši cca 1.200.000 Kč, ovšem bez další specifikace.
Organizace podává v tomto případě částečné odvolání.

Strana Zelených

Strana Zelených rozpočtuje centrální výdaje na volby ve výši 12,5 mil. Kč. Celkové výdaje za stranu jsou však vyšší o krajské prostředky, dary a půjčky, jejichž výši strana nespecifikovala. (Chce tak učinit po volbách.) Strana rovněž neupřesnila rozdělení na vlastní zdroje a prostředky ze státního rozpočtu s tím, že nemá takto koncipovaný rozpočet. Rozpočtované výdaje ve Středočeském kraji činí 1,373 mil. Kč a ve Zlínském kraji 0,978 mil. Kč. Strana poskytla i komplexní rozpočet výdajů v obou dvou krajích. Ve středních Čechách tvoří největší část výdajů tiskoviny, ve Zlínském kraji tiskoviny a dárkové předměty.


Nezávislí starostové pro kraj (NSK)

Kompletní informaci poskytlo hnutí Nezávislí starostové pro kraj. Z informací vyplývá, že celkově rozpočtované výdaje na volby tohoto hnutí jsou 3,8 mil. Kč., z toho ze státního rozpočtu 1 mil. Kč, 2,8 mil. Kč tvoří půjčka a osobní příspěvky kandidátů. Ve Středočeském kraji NSK vynaloží částku celkem 1,145 mil. Kč, z toho 300 tis. Kč ze státního rozpočtu, ve Zlínském kraji 800 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč ze státního rozpočtu. (Ve Zlínském kraji tvoří NSK koalici se Zlínským hnutím nezávislých, které se podílí na kampani rovněž částkou 800 tis. Kč a to z vlastních zdrojů.)
Hnutí poskytlo komplexní rozpočet výdajů v obou dvou krajích. Většinu výdajů tvoří náklady na tištěné noviny a letáky, krajské billboardy hnutí nemá.SNK ED

Kompletní informaci poskytli rovněž SNK ED. Celkově tato strana použije do kampaně do krajských zastupitelstev částku 13 mil. Kč, a to s podílem 11 mil. Kč ze státního rozpočtu. Ve Zlínském kraji SNK ED kandidátku nepodalo, ve Středočeském kraji strana kandiduje v koalici s KDU-ČSL a dle koaliční smlouvy je předpokládán výdaj ze strany SNK ED na tuto volební kampaň v celkové výši cca 1 mil Kč, z toho ze státního rozpočtu cca 0,9 mil. Kč. Největší část výdajů tvoří plakáty a ostatní tiskoviny.Koalice nestraníků

Poněkud zvláštní situace nastala u subjektů Sdružení nestraníků a Hnutí Nestraníci, kteří kandidují společně jako Koalice nestraníků ve Zlínském kraji.

S Hnutím Nestraníci se nám nepodařilo spojit (nemají elektronickou adresu a na náš dotaz zprostředkovaný volební zmocněnkyní Koalice nestraníků, hnutí nereagovalo).

Za Sdružení nestraníků odpověděl jeho předseda JUDr. Jan Kryčer. Původně pouze uvedl, že „Sdružení nestraníků nečerpá žádné peníze ze státního rozpočtu a kampaň hradí z vlastních zdrojů“.
Po zaslání žádosti o upřesnění odpovědi ve smyslu, kolik peněz hodlá tento politický subjekt vynaložit na kampaň v rámci Zlínského kraje, JUDr. Kryčer odpověděl: „Naše hnutí nehodlá vynakládat žádné finanční prostředky na kampaň ve Zlínském kraji.“ Po poukázání na rozpor v odpovědích přišlo sdělení : „Rozpor vidíte tam, kde není. Pokud jsem uvedl vlastní zdroje, mínil jsem zdroje kandidátů.“ JUDr. Kryčer si vyzvedl další žádost o upřesnění informací, ale poté se odmlčel. Kontaktovali jsme proto přímo hlavního kandidáta Koalice nestraníků, europoslance Tomáše Zatloukala, který poskytl odpověď ve smyslu, že volební kampaň je hrazena především z prostředků shromážděných jednotlivými kandidáty, příznivci Koalice nestraníků a dary, a to ve výši přibližně 2,6 mil. Kč. Členění prostředků nespecifikoval s tím, že „detailní vyúčtování bude provedeno přesně v rámci finanční výroční zprávy, jak o tom hovoří ustanovení Zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích č. 424/1991 Sb. ve lhůtách, které tento zákon stanovuje.“ Organizace Růžový panter podává i v tomto případě odvolání kvůli neposkytnutí požadovaných informací.


Nevládní protikorupční organizace Růžový panter
www.ruzovypanter.cz