Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
20.07.2012   Vyzvali jsme předsedu Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství poslance Antonína Seďu (ČSSD), aby na svém webu doplnil o naše vyjádření své nekorektní stanovisko týkající se textu organizace Růžový panter "Záhady vyzrazeného tajemství generála Páleníka". Více zde v odkazu.
Vážený pane předsedo,
náhodou jsem nalezla Váš text, který je jakýmsi rozborem naší komunikace ohledně jednání komise pro kontrolu činnosti VZ. Žádám Vás, abyste na svém webu zveřejnil také moje stanovisko, neboť s některými Vašimi tvrzeními nemohu souhlasit.
Děkuji,
S pozdravem,
Iveta Jordanová
předsedkyně správní rady
protikorupční organizace Růžový panter, o.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

17.07.2012

Dne 13.7. 2012 zveřejnila předsedkyně správní rady Růžového pantera, o.s. zprávu Záhady vyzrazeného tajemství generála Páleníka. Protože některé informace se nezakládají na pravdě, jako předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství uvádím replica watches některé informace na správnou míru.
1. Není pravdou, že stálá komise byla svolána narychlo. Komise byla původně svolána na červen, ale z důvodu zdravotní dovolené pana ředitele bylo jednání přesunuto na červenec. Komise byla svolána ještě před žádostí pana ředitele o poskytnutí informací o pplk.K.Daňhelovi na 12.7.2012 s následujícím programem: Informace ředitele VZ, Plnění rozpočtu VZ, Různé.
I.Jordanová: Komise neuvádí na webu PSP informace o svých jednáních, nezveřejňuje, kdo se jednání zúčastnil, ani o čem kdy jedná. Na zveřejňování programu a účasti by komise měla trvat, od toho web PSP existuje. Domnívám se, že následující sdělení pana předsedy z úterý 10. 7. lze vyložit způsobem, že komise je svolávána „narychlo“: „Původně jsem hodlal interpelovat v dané záležitosti pana ministra obrany, ale jelikož se mi ozval pan ředitel VZ O.Páleník v dané záležitosti, prozatím interpelaci odložím. Já svolávám Stálou komisi pro kontrolu činnosti VZ na tento čtvrtek od 8 hodin, kde pan ředitel bude informovat o důvodech, které zaslal NBÚ.“

2. VZ nemůže „adekvátně reagovat“ na výzvy médií, a to ze zákona. K situaci ve VZ se může vyjadřovat pan ministr obrany a kontrolní komise PS PČR. Zároveň ve svých vyjádřeních musí respektovat zákon o ochraně utajovaných skutečností.
I. Jordanová: Naše organizace není médium. To, zda-li na naši výzvu VZ bude reagovat či nikoli, je čistě na vůli VZ. Vojenské zpravodajství zaslalo naší organizaci odpověď, ovšem ačkoli avizovalo, že odevzdalo ke zpracování i další doplnění dotazu, dodnes odpověď nedoplnilo.

3. Pokud došlo k úniku důvěrných informací, pak by měly zasáhnout orgány činné v trestním řízení a NBÚ a únik informací řádně vyšetřit. Netroufám si tvrdit, že komunikace s médii po jednání komise byla nezákonná. Mohu pouze tvrdit, že komunikace předsedy komise proběhla v souladu se zákony ČR. O tom jsem přesvědčen.
I. Jordanová: Naše organizace je přesvědčena o tom, že k nezákonným únikům z jednání došlo a dokonce k nim došlo ještě před jednáním komise. Informace jsme již předali příslušným orgánům k šetření.

4. Jako předseda komise jsem komunikoval před jednáním komise s paní I.Jordánovou a získal jsem zprostředkované informace i od pana Daňhelka. Dotazy jsem vznesl na jednání komise a bylo mi panem ředitelem odpovězeno. Tak jako bylo odpovězeno na otázky ostatních členů komise. Musím konstatovat, že paní Jordánová není oprávněna získávat odpovědi, které v režimu důvěrné byly sděleny panem ředitelem O.Páleníkem.Nicméně ani já, ani ostatní členové komise nebrání novinářům, aby si získávaly v souladu se zákony naší země.
I. Jordanová: Nikdy jsem netvrdila, že jsem oprávněna získávat odpovědi v důvěrném režimu podle zákona o ochraně utajovaných informací. Tvrdím ale, ale polovičaté „polopravdy“, které zazněly z úst některých poslanců po jednání komise je horší výstup, než informace úplné či žádné. Komise měla zajistit, aby výstupy komise byly relevantní a důvěryhodné a podle zákona. Získávat informace z utajovaného jednání komise je nezákonné. Především však komise měla zajistit svojí kontrolní činností úplnost sdělení i ze strany VZ. Odpověď pana předsedy, kterou zaslal po jednání komise mě nepřesvědčila o tom, že se tak stalo, naopak vyzněla poněkud alibisticky: „Hezký den, na dnešní komisi jsme obdrželi informace k případu pplk.Daňhela. Na základě těchto informací nemám důvod nevěřit VZ. Pan Daňhel byl sledován delší dobu a z jiného důvodu. Podle mého názoru bylo odebrání bezpečnostní prověrky NBÚ oprávněné. Ovšem více budou moci objasnit či potvrdit členové komise pro kontrolu NBÚ, která dnes k tomuto případu zasedá ve hodin. Předsedou je kolega Z.Boháč. Děkuji za pochopení.S pozdravem, ing.Antonín Seďa, poslanec PS PČR

5. Osobně jsem informoval média, která o to měla zájem, kteří členové se jednání zúčastnili. Tato informace je veřejná a proto opětovně sděluji, že jednání komise dne 12.7. se zúčastnili kromě předsedy a tajemníka komise ještě V.Kubata, J.Vidím a M.Babák. Musím sdělit, že podle zákona nemusejí mít poslanci – členové stálé komise bezpečnostní prověrku. Nicméně nemohu souhlasit se spekulací Růžového pantera, o.s. kolem naznačených bezpečnostních rizik tří členů komise. Tohle není věcí předsedy komise, ale jednotlivých nominujících politických stran a poslanecké sněmovny jako takové.
I. Jordanová: Tato informace by měla být automaticky zveřejněna na stránkách komise v rámci webu PSP. Bohužel, na stránkách komise téměř žádné informace dodnes nejsou. Bezpečnostní rizika některých členů komise jsou zřejmá, nikdy jsem netvrdila, že je to problém předsedy komise. Faktem ovšem je, že tito poslanci se s utajovanými informacemi seznamují a ze zákona nepotřebují prověrku.

6. Smysl stálé komise není vyšetřovat, jak se mylně domnívá paní Jordánová, ale ověřovat zákonnost postupu VZ a zejména provádět kontrolní funkci při činnostech VZ. Omezení této kontroly je dána zákonem o Vojenském zpravodajství a Jednacím řádem PS PČR. Osobně souhlasím, že bych preferoval změnu, která by vedla k větší kontrole zpravodajských služeb. Tady chci pouze upozornit, že například Úřad pro zahraniční styky a informace žádnou parlamentní kontrolu nemá.
I.Jordanová: Promiňte,ale já jsem nikdy nikde neuvedla, že by komise měla cokoli vyšetřovat. Žádala jsem, aby komise důkladně prováděla činnost, ke které je zřízena, tedy aby kontrolovala činnost VZ v maximální možné míře, jak dovolí znalosti a kompetence členů, o kterých upřímně řečeno pochybuji. Navrhla jsem, že pokud v rámci kontrolní činnosti bude chtít komise vyslechnout také pplk. Daňhela, zprostředkuji potřebné kontakty. To pan předseda odmítl.

7. Pan pplk.K.Daňhel má právo nejen se odvolat ke správnímu orgánu kvůli odnětí bezpečnostní prověrky, ale má právo postoupit věc soudu. Znovu chci ubezpečit veřejnost, že informace, poskytnuté panem ředitelem O.Páleníkem, přesvědčily přítomné členy komise, že postup VZ byl v souladu se zákony ČR.
I. Jordanová: Pan Daňhel se jistě odvolá, ale postupy příslušných orgánů mu likvidují profesní život bez řádného odůvodnění. V tom stále vězí celý problém. Pan Daňhel dodnes neví, proč je bezpečnostně nezpůsobilý. Veřejnost neví, zda-li jsou zmiňovaní čtyři poslanci, kteří se jednání zúčastnili, kompetentní k tomu, objektivně a správně vyhodnotit informace předložené VZ. Nyní je zbytečné spekulovat nad tím, co se stane, pokud soud panu Daňhelovi vyhoví. Jakou odpovědnost v takovém případě ponesou tito poslanci?