Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 
  

Aktuality
23.02.2017
Nevládní protikorupční organizace Růžový panter prochází transformací. V současné době vzniká nový think tank Observation post, který postupně převezme agendu a archivy Růžového pantera. Think tank Observation post bude pracovat na bázi odborných projektových platforem. Nový web (zde v odkazu) připravujeme, tato databáze bude zpřehledněna a zůstane zachována.
12.11.2014
Protikorupční organizace Růžový panter vyhrála soud s Ministerstvem financí ve věci zpřístupnění protokolů Auditního orgánu. Ministerstvo již sporné dokumenty poskytlo dle příkazu soudu. Organizace Růžový panter se v roce 2010 zajímala o dotační agendu státu v rámci projektu, který podpořilo Velvyslanectví USA svým grantem. Organizace zpracovala studii o čerpání dotací z fondů EU a zohlednila také vnitrostátní dotační politiku státu, kterou podrobila ostré kritice. Projekt vyústil v dopis tehdejšímu premiéru Fischerovi s výzvou o nápravu některých jevů a postupů. Vzhledem k tomu, že projekt musel být uzavřen v předem stanovené lhůtě, nebylo možné do projektu zahrnou informace, které se v té době usilovně snažilo nezákonně tajit ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem. Organizace se v rámci projektu totiž zajímala také o výstupy auditního orgánu ministerstva financí z let 2008 a 2009, neboť ve složité, nepřehledné a byrokraticky přebujelé agendě tento orgán sehrával významnou, leč z hlediska mediálního zájmu opomíjenou roli. V srpnu 2010 Miroslav Kalousek jako ministr financí podepsal rozklad, ve kterém potvrdil, že ministerstvo požadované informace nevydá, a to i přesto, že organizace ministerstvo důrazně upozorňovala na nezákonnost takového závěru. Po vyčerpání všech opravných prostředků v rámci státní správy proto organizace zažalovala ministerstvo financí u Městského soudu v Praze. Soud dal o čtyři roky později organizaci plně za pravdu a ministerstvu přikázal požadované dokumenty auditního orgánu vydat. MF tak učinilo. Z vydaných dokumentů vyplývá, že auditní orgán MF zpracoval v rámci své kontrolní činnosti Fondu soudržnosti za rok 2008 a 2009 pouze pět protokolů. Všech pět protokolů je z roku 2008, z roku 2009 není ani jediný. Zajímavé je, že Auditní orgán MF ve vlastní zprávě z 15. 11. 2012 tvrdí, že ročně prověřuje 650 projektů. Organizaci však předložil pouze pět protokolů z kontrol s ujištěním, že jde o veškeré kontrolní protokoly, které má za období let 2008 a 2009 k dispozici. Ministerstvo financí dodnes informace nedoplnilo. Organizace proto zvažuje další právní kroky. Organizace vydává zprávu k této události zejména proto, že byť se spravedlnosti domohla až se zpožděním čtyř let, pokládá za důležité připomenout veřejnosti, že v roce 2012, tedy v době, kdy spor o informace čekal na projednání u soudu, Evropský účetní dvůr v Lucemburku ostře napadl Českou republiku ve smyslu podezření ze zkreslování výsledků auditů Auditního orgánu ministerstva financí. V roce 2012 EU zmrazila proudění dotací do České republiky, a to kvůli obrovskému množství chyb a nezákonností v jednotlivých regionálních institucích zodpovědných za správu dotační agendy. Auditní orgán ministerstva financí měl nad systémem dohlížet, leč činil tak nedostatečně. Evropský účetní dvůr jej mimo jiné nařkl z toho, že si ke kontrolám vybíral méně důležité projekty a výstupy auditů navíc nemají patřičnou vypovídací hodnotu. Česká republika tehdy byla kvůli svým pochybením stižena ze strany EU sankcemi řádově v miliardách korun. Ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska zřejmě tušilo, jaký výbušný materiál se v kontrolních protokolech Auditního orgánu ukrývá a proto je v roce 2010, tedy dva roky před zmíněným skandálem, odmítl vydat naší organizaci se zcela neopodstatněnou a nezákonnou argumentací. Ministerstvo financí muselo v důsledku soudního sporu vyvolaného z důvodu pochybení ministra Kalouska a úředníků MF zaplatit ze státního rozpočtu soudní náklady ve výši Kč 10.200 Kč. Ministerstvo financí by mělo tuto škodu po vinících vymáhat, aby nepodporovalo nezákonnost a svévolné rozhodování.Rozsudek Městského soudu v Praze a protokoly Auditního orgánu MF zde v odkazu.
18.11.2013
Zpráva NKÚ: Nedostatečná koncepce Ministerstva obrany umožňovala nákup vojenské techniky bez náležitě zdůvodněné potřeby. Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval peněžní prostředky státního rozpočtu určené na pořizování výzbroje a techniky pro pozemní a speciální síly Armády ČR. Prověřeno bylo celkem 15 akcí s celkovými výdaji více než 5,8 mld. Kč. Do doby ukončení kontroly nezpracovalo Ministerstvo obrany (dále jen „MO“) koncepční materiál, který by podrobněji stanovil výstavbu a rozvoj pozemních či specializovaných sil s konkrétním vymezením cílového stavu, materiálních potřeb a finančních a časových požadavků na jejich naplnění. To mělo za následek nesystémové nákupy vojenské techniky a materiálu. Věcné, časové a finanční podmínky pro pořizování vojenské techniky, které stanovily kontrolované programy, byly v průběhu jejich realizace zásadním způsobem upravovány a měněny, a to jak s ohledem na množství, tak co do výše cen pořizovaného majetku. Problémy byly identifikovány například při nákupu souprav chemického pozorovatele. Podle investičního záměru z července 2005 mělo být nakoupeno 129 souprav za téměř 65 mil. Kč. Na základě výsledků vývoje a provedených vojskových zkoušek upravilo MO specifikaci a snížilo počet souprav z požadovaných 129 na 87, čímž došlo ke zvýšení ceny za soupravu z 501 tis. Kč na 752 tis. Kč, tj. cca o 50 %. Jiný program byl finančně navýšen o 42 %, zejména z <a href="http://www.replica-watch.co">replica watches</a>důvodu dodatečně zařazeného nákupu speciálních vozidel, která měla být urychleně využita v zahraničních misích. Část těchto vozidel pořízených v roce 2010 za více než 121 mil. Kč nebyla v zahraničí z důvodu změny vojenskopolitické situace dosud nasazena. V rámci kontrolní akce bylo prověřeno celkem 13 zadávacích řízení. MO pouze ve čtyřech případech vybralo otevřené řízení nebo postup otevřenému řízení obdobný. V ostatních devíti případech byl z různých důvodů osloven pouze jeden dodavatel. Uvedeným postupem dochází k omezování hospodářské soutěže, což může v konečném důsledku negativně ovlivňovat výši kupní ceny. Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/33 - zde v odkazu.
23.08.2013
Protikorupční organizace Růžový panter spolupracuje na přípravě novely zákona o zpravodajských službách. Doporučení konzultuje se senátory Parlamentu České republiky a odborníky v oboru. Kompletní materiál bude zveřejněn po úplném dokončení.
22.08.2013
Zisky z veřejných zakázek stále končí v podezřelých firmách v zahraničí. Putují k nim spletitými cestami přes další nastrčené firmy. Protikorupční organizace Růžový panter zajistila podezřelé informace z obchodního rejstříku v Panamě. Zjistila, že společnost ADAQUAL TECHNOLOGIES CORPORATION, která je od letošního roku většinovým vlastníkem české firmy Monarc, spol. s r.o., IČO: 256 55 388, která dále vlastní firmu Macron s.r.o. IČO: 411 86 338, je spravována dvěma ženami, které figurují v aktuálním skandálu praní špinavých peněz ve Švýcarsku a Latinské Americe. Celá zpráva zde v odkazu.
21.08.2013
Protikorupční organizace Růžový panter vymohla po čtyřech letech právní pře informace České obchodní inspekce o závěrech prováděných kontrol. Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze Česká obchodní inspekce poskytla organizaci názvy dvou solárií, která v dubnu 2009 vyhověla zákonným normám při kontrole ČOI. Organizace je přesvědčena, že tento spor má velký význam z důvodu vzniku závazného judikátu, který zavazuje ČOI poskytovat všechny informace o kontrolách, které nepodléhají utajení ze zákona, na které se nevztahuje zvláštní předpis (zvláštní předpis však není zákon o obecné bezpečnosti výrobků, jak uvedl soud) a které vznikly vlastní dozorovou činností ČOI. O nákladech řízení soud rozhodl tak, že organizaci přiznal právo na náhradu za soudní poplatek ve výši 2000,- Kč. Organizace spor vedla samostatně bez zastoupení advokátem. Organizace vyzývá příslušné státní orgány, aby vzniklou škodu vymáhaly po těch odpovědných osobách, které ji svým jednáním způsobily. Na nezákonném rozhodnutí odvolacího orgánu z 22. 12. 2009 je podepsán Mgr. Karel Machotka, ředitel sekce podnikání ministerstva průmyslu a obchodu. Na stanovisku z 29. 9. 2010 zaslaném soudu potvrzujícím původní argumentaci MPO je podepsán ministr Martin Kocourek. Protikorupční organizace Růžový panter hodnotí současný přístup ČOI pod novým vedením jako mnohem vstřícnější a profesionálnější, než tomu bylo v minulosti, kdy ČOI fungovala pod vedením Jany Příhodové. Vzniklý judikát je přesto možné vnímat jako významnou garanci uplatňování práva na informace pro budoucnost. Veškeré dokumenty ke sporu jsou umístěny zde v odkazu.
18.08.2013
Skrytý vliv poslance Tomáše Úlehly v prostředí českého byznysu vzbuzuje další podezření. Manželka poslance operní pěvkyně Pavlína Úlehla Senić působí v představenstvu společnosti ITC – Institut pro testování a certifikaci a.s. spolu s osobami spojenými se solárním byznysem a zároveň jako asistentka svého manžela v poslanecké sněmovně. Celá zpráva zde v odkazu.
19.06.2013
Protikorupční organizace Růžový panter zveřejňuje zprávu k trestnímu stíhání poslanců poslanecké sněmovny a trestnímu stíhání vedení Vojenského zpravodajství z důvodu zneužití Vojenského zpravodajství k soukromým účelům. Zpráva obsahuje odůvodnění podání trestního oznámení na ministra obrany v demisi Vlastimila Picka a podání podnětu k prověření Jany Nagyové a bývalého ministra obrany Martina Bartáka a také stanovisko k diskutovanému tématu kontroly zpravodajských služeb.
05.05.2013
Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ústavního nálezu Ústavního soudu organizace Růžový panter požaduje změnu zákona o volbě prezidenta republiky v souladu s Článkem 22 Listiny základních práv a svobod. Více zde v odkazu.
13.02.2013
Dne 5. 2. 2013 byl odeslán datovou schránkou návrh Nejvyššímu správnímu soudu na určení neplatnosti volby prezidenta České republiky, ke kterému se symbolicky připojilo 8520 občanů. Organizace Růžový panter poskytla tomuto podání právní a organizační podporu. O rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude organizace informovat.
05.02.2013
Svou podporu podání návrhu na přezkoumání voleb prezidenta České republiky můžete vyjádřit zde v odkazu, a to do úterý 5. 2. 2013 do 11.00 hodin.
02.01.2013
PF 2013
30.11.2012
Prague, Nov 29 (CTK) - The Czech intelligence services might interfere in the investigation of the circumstances of the suspicious contract for the purchase of CASA transport planes for the Czech military, the Pink Panther anti-corruption organisation said yesterday.
28.11.2012
Zpráva organizace k zákulisí vyšetřování pořízení letounů CASA Armádou České republiky: Svědek v kauze CASA armádní pilot pplk. Karel Daňhel organizaci popsal během schůzky svůj kontakt s osobami z policejního prezidia, kteří ho podle jeho vlastních slov řídí a poskytují mu ochranu. Karel Daňhel během hovoru nevyloučil spojení těchto osob s BIS. Organizace pořídila ze schůzky záznam bez vědomí pplk. Daňhela a rozhodla o mimořádném uvolnění těchto informací z důvodu zřejmého veřejného zájmu. Šetření podezření z korupce Karla Daňhela spěje do ztracena, nikdo se nepozastavuje nad tím, že už jenom finanční půjčky armádního důstojníka od obchodních partnerů ministerstva obrany mohou být neoprávněnou výhodou, kterou lze podle trestního zákona považovat za úplatek. Tvrzení poslanců, kteří se seznámili s odposlechy Karla Daňhela, že Omnipol měl pravidelně armádního pilota vyplácet, nikdo neřeší. Na veřejnosti se postupně účelově objevují přepisy částí kompromitujících odposlechů Vojenského zpravodajství, z těchto materiálů ovšem jednoznačně nevyplývá, že by Omnipol korumpoval pilota Daňhela. Průběh dává tušit, že je veřejné mínění manipulováno vyvíjející se hrou tajných služeb a přístup státních složek k jednotlivým aktérům není rovnocenný. Podrobná zpráva a záznamy jsou zveřejněny zde v odkazu.
20.07.2012
Vyzvali jsme předsedu Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství poslance Antonína Seďu (ČSSD), aby na svém webu doplnil o naše vyjádření své nekorektní stanovisko týkající se textu organizace Růžový panter "Záhady vyzrazeného tajemství generála Páleníka". Více zde v odkazu.
18.07.2012
Organizace Růžový panter upřesňuje text vydaný v dnešních Lidových novinách v souvislosti s trestním stíháním Karla Daňhela. Naše organizace s Karlem Daňhelem nespolupracuje, to je omyl. Informujeme o rizicích a podezřelých okolnostech spojených s jeho vyšetřováním a odebráním bezpečnostní prověrky a zároveň se snažíme rozplétat složité vztahy na MO. Usilujeme o zachování objektivního přistupu.
13.07.2012
Protikorupční organizace Růžový panter reaguje textem "Záhady vyzrazeného tajemství generála Páleníka" na aktuální události posledních dní, kdy poslanci PSP ČR - členové Stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství porušili zákon a vyzradili utajované skutečnosti z jednání této komise, přičemž viní svědka ve vyšetřované kauze pořízení letadel CASA, armádního pilota pplk. Ing. Karla Daňhela, z korupce.
09.07.2012
Tiskové prohlášení organizace Růžový panter: Pplk. Ing. Karel Daňhel, svědek v kauze nákupu letadel CASA, byl po odebrání bezpečnostní prověrky dnes vyslechnut vojenskou policií, důvodem je anonymní udání. Zpráva zde v odkazu.
01.07.2012
Podrobnou zprávu o tajemném sponzoringu státem ovládané společnosti ČEZ a.s. najdete v odkazu "Infobanka".
29.06.2012
Tisková zpráva protikorupční organizace Růžový panter - ČEZ rozdal za poslední dva roky více než 300 mil. Kč sponzorských darů mimo Nadaci ČEZ, odmítá zveřejnit komu. Po skandálu s utajováním zakázek, o kterém před několika dny informovaly Hospodářské noviny, společnost ČEZ odmítla poskytnout protikorupční organizaci Růžový panter seznam všech subjektů, kterým v roce 2010 a 2011 věnovala sponzorský dar mimo Nadaci ČEZ. ČEZ svojí odpovědí porušil zákon o svobodném přístupu k informacím. ČEZ poslal protikorupční organizaci Růžový panter místo odpovědi pouze jména několika právnických osob, která sám vybral a uvedl, že jde o příklad, komu byl dar poskytnut. Tuto informaci doplnil o zavádějící graf. Víme to, že v roce 2010 státem vlastněná společnost ČEZ poskytla sponzorské dary ve výši 165.939.000 Kč mimo Nadaci ČEZ, tedy přímo, aniž by uvedla, komu. V roce 2011 to pak bylo 145.293.000 Kč. Organizace Růžový panter bude informace vymáhat podle zákona. Zároveň vyzývá vládu, aby z pozice majoritního vlastníka zamezila dalšímu svévolnému porušování zákona touto společností.
28.06.2012
Prohlášení nevládní protikorupční organizace Růžový panter: Ústecká státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla v rozhovoru pro Novinky.cz, že její angažmá na vrchním státním zastupitelství mělo být pouze do doby, než bude prosazen nový zákon o státním zastupitelství. Právě ten může být jedním z hlavních důvodů pro odvolání ministra Jiřího Pospíšila. Záměr zákona představený ministerstvem totiž počítá se zrušením vrchních státních zastupitelství a také se značným posílením pravomocí nejvyššího státního zástupce. Tato změna by paradoxně nepřinesla žádné úspory, ale naopak. Je ovšem otázkou, jaký dopad by mělo zrušení vrchních státních zastupitelství v rámci celého systému v konečném důsledku na vyšetřování trestných činů. Naše organizace před časem zpracovala na toto téma poměrně kritický komentář. Věcnému záměru zákona jsme vytýkali zejména velmi nedostatečné odůvodnění prosazovaných razantních změn a absenci jakékoli analýzy, která by dokládala relevanci navrhovaných opatření. Domníváme se, že přípravě nového zákona o státním zastupitelství musí předcházet veřejná věcná a odborná nikoli však jednostranná diskuze, což bylo doposud opomíjeno. Přes toto všechno však trváme na svém stanovisku, že odvolání ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila z důvodů uvedených premiérem Petrem Nečasem, bylo strategickou i lidskou chybou.
27.06.2012
Protikorupční organizace Růžový panter dnes vydala tiskovou zprávu týkající se finančních darů od loterijních společností, které měly sloužit veřejně prospěšným účelům. Zpráva zde v odkazu.
21.06.2012
Doporučujeme k prostudování sněmovní tisky v odkazu. Poslanci Parlamentu ČR v květnu NESCHVÁLILI zákon, který mj. ukládal povinnost státu zpětně vymáhat škodu způsobenou nesprávným úředním postupem po osobách, které ji zavinily. Tento velmi potřebný zákon nebyl schválen na základě hlasování převážné většiny poslanců ČSSD, ODS a KSČM. Podrobnosti připravujeme.
1234567891011121314151617181920, ... 52  »