Růžový panter Růžový panter - nevládní protikorupční organizace 2002 – 2017
 
 Úterý 26. března 2019   LinkedIn facebook
 
  

Aktuality
03.06.2007
Odvolání společnosti Tukový průmysl ve sporu se státní firmou Čepro zamítl v pondělí Vrchní soud v Praze. V kauze jde o třímiliardový dluh, který celníci vyměřili Tukovému průmyslu. Vrchní soud tak potvrdil rozsudek městského soudu v Praze. Ten loni v květnu rozhodl, že společnost Čepro není za celní dluh zodpovědná. Více server Novinky.cz.
29.05.2007
Polistopadoví ministři vnitra a obrany Richard Sacher a Miroslav Vacek byli vedeni jako tajní spolupracovníci komunistické vojenské kontrarozvědky, která byla součástí Státní bezpečnosti. Informace o Sacherově a Vackově minulosti, které na počátku devadesátých let bez důkazů kolovaly jen v politických kuloárech, dnes - osmnáct let po pádu komunismu - oficiálně oznámilo Vojenské zpravodajství. Více server Aktuálně.cz.
19.05.2007
Zveřejňujeme tiskovou zprávu studentské iniciativy, která pravidelně pořádá protestní pochody kvůli prodeji kostela sv. Michaela na Starém Městě v Praze: "Dne 17. května 2007 proběhla již 11. veřejná protestní akce na záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze. Její iniciátoři seznámili přítomné s průběhem diskusního fóra z 2. května a s deklarací, která z něj vzešla a kterou podepsali nejen pořádající studenti, ale více než 50 účastníků fóra. Zároveň na příkladech ukázali, jak probíhá ze strany státních a samosprávných úředníků "jednací metoda horkého bramboru". Před Ministerstvem kultury protestní pochod opět - přes žádosti studentské iniciativy - nečekala žádná odpovědná osoba, jíž by bylo možné předat deklaraci z diskusního fóra a proto ji profesor Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, demonstrativně "přibil" oboustrannou lepicí páskou na vrata ministerstva. Hned vzápětí byla ovšem stržena a zničena vrátným, v tu dobu zřejmě jediným přítomným zaměstnancem MK (doba, kdy o závažných věcech rozhodovali vrátní a uklízečky, k naší velké lítosti patrně ještě neskončila). Originál deklarace s podpisy účastníků fóra je prostřednictvím podatelny určen ministru Jehličkovi. Příští veřejná protestní akce je svolána na 14. června 2007. Za studentskou iniciativu Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, liza@duch.cz Vít Michalec, student českého a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, vitek.michalec@centrum.cz Filip Srovnal, student dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, filip.s@email.cz Lukáš Snopek, student dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, snopek.lukas@quick.cz."
14.05.2007
Zveřejňujeme dnešní tiskové prohlášení studentské iniciativy, která se snaží téměř rok vymoci od ministerstva kultury možné smysluplné kroky k záchraně kostela sv. Michaela a k vyvození odpovědnosti za spáchanou škodu a trestuhodný přístup konkrétních úředníků. NPO Růžový panter studentskou iniciativu v jejím úsilí plně podporuje. "Uspořádání diskusního fóra dne 2. května 2007 opět prokázalo neutichající zájem široké veřejnosti o kauzu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě a proto se studentská iniciativa rozhodla zahájit kroky vedoucí k zápisu do České knihy rekordů za nejdéle trvající kontinuální protestní aktivity zacílené k jedinému problému. Po téměř roce Vás tedy - nejen vzhledem k české soutěživosti - srdečně zveme k co možná nejhojnější účasti na 11. veřejné protestní akci za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla. Kdy: čtvrtek 17. května 2007; V kolik: 16:30; Kde: před kostelem sv. Michaela (v blízkosti Staroměstského nám., Michalská ul.); Trasa: kostel sv. Michaela - Staroměstské nám. - Ministerstvo kultury. Po mnoha jednáních s odpovědnými státními a samosprávnými úředníky, řešícími trvale problém metodou horkého bramboru a čekajícími, až nás to unaví, jim tímto sdělujeme, že si za svým názorem stále stojíme. Ve čtvrtek předáme Ministerstvu kultury deklaraci podepsanou více než 50 účastníky diskusního fóra a budeme usilovat, aby reakce na ni nebyla stejná jako na 3000 podpisů pod peticemií odevzdanými již před půl rokem petičním výborům obou komor parlamentu a Ministerstvu kultury - tedy žádná (v případě MK žádná adekvátní). Konstatujeme, že parlament tak porušuje zákon 85/1990 Sb. o právu petičním, když ani po půl roce nedošlo petičnímu výboru stanovisko k obsahu petice a ke způsobu jejího vyřízení. Za studentskou iniciativu: Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy liza@duch.cz; Vít Michalec, student českého a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vitek.michalec@centrum.cz; Filip Srovnal, student dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy filip.s@email.cz; Lukáš Snopek, student dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy snopek.lukas@quick.cz; www.svatymichael.cz"
09.05.2007
Pět týdnů poté, co Aktuálně.cz upozornilo, že inspekce ministra vnitra při vyšetřování kauzy Kubice neoprávněně odposlouchávala a sledovala komunální politiky či žáky základní školy, potvrdilo oficiální vyšetřování, že celá operace byla nelegální. Ministerstvo vnitra nyní konstatovalo, že důstojníci inspekce opakovaně pochybili. Tvrdé tresty za nestandardní vpád do soukromí více než dvacítky lidí ale nepadnou. Reálné potrestání - a to jen kázeňsky - hrozí jedinému policistovi. Více server Aktuálně.cz
04.05.2007
Aktualizováno: V kauze prodeje kostela sv. Michaela v Praze dnes odvolací soud zamítl žalobu nevládní organizace Růžový panter a potvrdil tak rozsudek soudu prvého stupně. Ze závěru soudu vyplývá, že občanská sdružení nemohou nechat přezkoumat podezřelý prodej významných kulturních památek nezávislým soudem, protože na věci nemají naléhavý právní zájem. Sdružení u soudu uvedlo, že nejde o to, aby se občané svými žalobami snažili zvrátit politická rozhodnutí, ale o to, aby veřejnost zastoupená občanským sdružením mohla napadnout nezákonnost, neprůhlednost a aby byl umožněn nezávislý soudní přezkum u těch významných kauz, kde jsou ohroženy zájmy státu, v tomto případě národní kulturní dědictví, na základě jasných nezpochybnitelných důkazů. 1) Kostel byl původně pronajat firmě Michal Praha s.r.o. a té byl ještě v době trvání nájemního vztahu prodán za pro stát nevýhodných podmínek. Pronájem kostela nijak nezatěžoval státní rozpočet a neexistoval skutečný důvod pro okamžitý prodej. Národní knihovna kostel prodala podle zákona o majetku České republiky s tím, že objekt se stal pro ČR tzv. trvale nepotřebným. Stát prostřednictvím oslovených institucí, a to včetně ministerstva kultury, prohlásil, že nepotřebuje součást svého kulturního dědictví. Pokud Česká republika musí či z nějakých vysvětlitelných důvodů chce prodat kulturní památku takového významu a hodnoty, měla by tak učinit za zcela odlišných podmínek. Především by měla být známa vlastnická struktura nabyvatele a jeho záměry se stavbou, stát by také měl při prodeji jasně definovat své požadavky na využití významné kulturní památky, obzvlášť pokud se jedná o stavbu, která původně sloužila jako významný kostel, ve kterém např. v minulosti kázal Mistr Jan Hus. V případě kostela sv. Michaela by nájemní smlouva po vypršení zanikla a kostel mohl být později prodán či znovu pronajat bez jakýchkoli břemen za transparentních podmínek vhodnému subjektu vzešlého z výběrového řízení, který by nebyl zatížen takovými excesy z dřívější zkušenosti jako současný nabyvatel firma Michal Praha s.r.o. a garantoval by důstojné využití prostoru. Stát, v čele s ministerstvem kultury, kromě toho, že kostel nabídl podle zákona několika státním institucím k odkoupení za nevýhodných podmínek, neudělal nic pro to, aby kostel měl důstojné využití a byl stavebně rehabilitován. Kostel sice prodávala Národní knihovna, ovšem za souhlasu a podpory ministerstva kultury v době, kdy byl zatížen sankcemi za předčasné ukončení nájemní smlouvy. Státní instituce Národní knihovna a ministerstvo kultury tak veřejnosti jasně daly najevo, že se nechtějí ponaučit z chyb v minulosti, ale naopak, že v nastoleném trendu nekulturnosti a arogance míní dále pokračovat. 2) Národní knihovna prodala kostel za cenu nižší, než byla hodnota uvedená ve znaleckém posudku, který byl vyhotoven pouze z hlediska stavebního. Kostel byl prodán i s pozemky za částku 46 milionů Kč. Znalecký posudek uvádí hodnotu stavby 173 milionů Kč. 3) Nebyl vyhotoven znalecký odhad uměleckých děl a historických stavebních prvků a nebyla vyčíslena hodnota z hlediska kulturně historického. 4) Prostředky vložené do rekonstrukce objektu byly svobodně investovány nájemcem – nynějším nabyvatelem, nikdo neprovedl audit a neověřil, zda-li byly fakturované práce skutečně provedeny, toto neřešila ani policie. Deklarovaná částka ve výši stovek miliónů Kč údajně vynaložená na rekonstrukci kostela však byla zohledněna při stanovení výše kupní ceny. Na rekonstrukci se významně podílela firma Geosan group, jejíž představitel Luděk Kostka je obžalován z korupce v jiné kauze. Jerri Nowikovsky minoritní vlastník firmy Michal Praha s.r.o., která kostel koupila, je bratrem Roberta Nowikovského, který byl podle zahraničních médií šetřen švýcarskou policií v souvislosti s kauzou bývalého premiéra Ukrajiny Pavla Lazarenka, který byl v USA zatčen kvůli praní špinavých peněz. 5) Firma Michal Praha, která byla nájemcem kostela a posléze ho od státu odkoupila, má netransparentní vlastnickou strukturu a ředitel NK Vlastimil Ježek veřejně potvrdil, že neví, komu vlastně firma patří. Majoritní vlastník firmy Michal Praha s.r.o. je společnost T.I.P.T. registrována ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. 6) Nájemce a současný vlastník firma Michal Praha s.r.o. po celou dobu tento objekt nevhodně využívala. Stavebně znehodnotila cenný prostor kostela a to za plného vědomí MHMP, Pražského ústavu památkové péče a ministerstva kultury. Kvůli znehodnocení stavby nebyly vyvozeny žádné personální důsledky u odpovědných úředníků. V kupní smlouvě nejsou stanoveny žádné podmínky pro budoucí využití kostela. Jerri Nowikovski, menšinový vlastník a jednatel firmy Michal Praha s.r.o. působil i v jiných firmách, které se nedokázaly postarat o další památkově chráněné objekty, které zakoupily na území ČR. Zámek Tmaň a Buštěhrad chátraly a jeden z nich skončil ve veřejné dražbě kvůli exekuci. 7) V podzemí kostela jsou ve dvou kryptách uloženy lidské kosterní ostatky významných představitelů Staré Prahy. Lidské ostatky nejsou pietně uloženy, sanovány jsou pouze částečně. Není zřejmé, kdo nese odpovědnost za nakládání s nimi. K ostatkům nemá nikdo přístup, dokonce ani odborná veřejnost. Kupní smlouva pouze uvádí, že kupující strana bere na vědomí, že ostatky jsou v kostele uloženy. NPO Růžový panter je přesvědčena, že kostel byl za těchto okolností prodán v rozporu s dobrými mravy a v rozporu s veřejným zájmem. Ve věci připravuje Ústavní stížnost. Kvůli kauze pořádají téměř rok studenti vysokých škol veřejné protesty před ministerstvem kultury. Jedenáctá demonstrace je ohlášena na 17. 5. 2007. Studentská iniciativa zahájila jednání s odbornou veřejností ohledně zřízení veřejné sbírky na úhradu soudních nákladů, které v plné míře nese z rozhodnutí soudu občanské sdružení Růžový panter.
03.05.2007
V pátek dne 4. 5. 2007 bude odvolacím soudem projednána žaloba NPO Růžový panter v kauze prodeje kostela sv. Michaela v Praze. Jednání proběhne v 10.30 hod. u Městského soudu v Praze, Spálená 2, 3.patro č. 174. Žalobce NPO Růžový panter viní Národní knihovnu z postupu při prodeji kostela sv. Michaela, který byl žalobcem shledán v rozporu s dobrými mravy.
30.04.2007
Doporučujeme rozhovor Karla Hvížďaly se spisovatelem a diplomatem Jiřím Grušou. Zdroj: Týdeník Respekt.
24.04.2007
Okresní soud v Semilech dnes vyměřil trest za pokus o politickou korupci. Pavlu Štrytrovi, který podle policie nabízel úplatek poslanci za ČSSD Pavlu Plocovi, pokud potopí stranu a přejde do koaličního tábora k zeleným, dal podmínku s odkladem na zkušební dobu dva a půl roku. Státní zástupce ani Šrytr - blízký spolupracovník kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra - zatím neřekli, zda se proti verdiktu odvolají. Více server Aktuálně.cz.
24.04.2007
Protekce a známosti jsou důležitým nástrojem pro fungování české společnosti. Nejvíc se využívají ve světě médií a politiky. V průzkumu společnosti GfK a Karlovy univerzity řeklo 91 procent oslovených novinářů a 86 procent politiků, že už je někdo požádal o "přátelskou službu" při řešení problémů. Žadatelé nejčastěji nabízeli protislužbu (to zažilo 40 procent dotázaných), malé dárky (27 procent) anebo přímo peníze (13 procent). Při žádosti o pomoc využívali žadatelé manipulaci, například přehnaně přátelské chování (77 procent), vytrvalý nátlak (59 procent), anebo dokonce výhružky (13 procent). Výzkum udělaly GfK a UK mezi vzdělanou a vlivnou elitou české společnosti. Výzkumníci z toho usuzují, že "v Čechách existuje neoficiální a neformální struktura, dobře organizovaná a efektivně fungující ku prospěchu zúčastněných aktérů", která obchází psaná pravidla společnosti. Tito lidé jednají s vědomím, že tím ostatním škodí. Výzkum naznačil, že elity považují systém známostí a protekcí za fatální součást života a že se proti této samozřejmosti nijak nebouří. Čtvrtina z dotázaných považuje klientelismus za součást místní kultury, podle další čtvrtiny jsou dědictvím komunistického režimu, kde bez známostí nic nefungovalo, další čtvrtina soudí, že známosti jsou kombinací těchto faktorů. Více server Aktuálně.cz.
24.04.2007
Tisková zpráva nevládní protikorupční organizace Růžový panter: Závěry jednání organizace s představiteli Národního bezpečnostního úřadu. V pondělí 23. 4. 2007 jednali zástupci nevládní protikorupční organizace Růžový panter s ředitelem a pracovníky Národního bezpečnostního úřadu o principech bezpečnostního řízení, možném užití opravných prostředků a možnostech nápravy nezákonností u vydaných zpochybněných bezpečnostních prověrek právnických i fyzických osob. V minulosti byla řada bezpečnostních prověrek zpochybněna médii i veřejností. Trestní řízení, zahájené v roce 2004, prověřující případnou manipulaci s prověrkami, bylo nedávno bez výsledku odloženo. Členové parlamentní kontrolní komise, která byla zřízena zákonem 214/2005 Sb. ještě v únoru 2006 konstatovali, že se mohlo stát, že prověrku získali i lidé s bezpečnostním rizikem. Parlamentní kontrolní komise, která má dohlížet nad činností NBÚ sice může vyslovit svůj názor na kvalitu práce NBÚ, může žádat vysvětlení ohledně pochybení u vydané prověrky po řediteli Úřadu, ale nemůže požadovat nápravu, neboť tato náprava je ze zákona vyloučena. Stávající zákon má totiž jeden naprosto zásadní nedostatek, dlouhodobě přehlížený všemi poslanci i samotným NBÚ. Tento nedostatek vyhovuje všem, kteří získali prověrku, ačkoli vykazují bezpečnostní rizika a to i obligatorní povahy. V oblasti bezpečnostního řízení je zákonem vyloučen správní řád, čímž je NBÚ zbaven možnosti vstupovat do již uzavřených bezpečnostních řízení a odstraňovat i zjevné nezákonnosti cestou přezkumu. Z tohoto pohledu má NBÚ menší pravomoci než např. stavební úřad. Jeho odpovědnost však leží v čím dál více exponované oblasti bezpečnosti státu a právě proto by jeho možnosti neměly být takto neodůvodnitelně limitovány. Zákonem je ošetřena pouze možnost odvolat se při nevydání prověrky. Přezkoumat ale již uzavřené řízení u vydané prověrky ze strany Úřadu nelze. Z toho vyplývá značná nesouměrnost přístupu a především tento postup nahrává těm, kdo v minulosti mohli získat prověrku na základě klientelistických vazeb, vágního posouzení bezpečnostních rizik či dokonce jednoznačně nezákonného vyhodnocení bezpečnostních rizik, u kterých neexistuje ze zákona možnost individuálního posouzení, tedy u rizik, které jsou riziky ze zákona a tudíž není možné při jejich výskytu prověrku vydat. NBÚ může obnovit řízení pouze za předpokladu, že najde novou skutečnost, resp. nové riziko, které nebylo známo Úřadu v průběhu původního bezpečnostního řízení. Pokud se v průběhu bezpečnostního řízení objevilo bezpečnostní riziko, které bylo Úřadem ignorováno či bylo chybně vyhodnoceno a Úřad prověrku vydal, nelze již tuto vadu nijak napravit. Samotný Úřad doposud neprojevil snahu získat větší možnost kontroly nad svými rozhodnutími, naopak návrhy zákonů, které byly Národním bezpečnostním úřadem předkládány Parlamentu v rámci legislativního procesu vždy možnost přezkumu řízení vylučovaly. Během pondělního jednání zástupci NBÚ vyslovili názor, že je tento podnět NPO Růžový panter podstatným důvodem k zamyšlení. Ředitel NBÚ Dušan Navrátil dnes NPO Růžový panter sdělil, že zavedením možnosti přezkumu vydaných bezpečnostních prověrek by se otevřela Pandořina skříňka. Přitom důvody pro přezkum řízení by měly být jasně zdůvodnitelné a obhajitelné s možností kontroly postupu parlamentním kontrolním orgánem. Znamenalo by to však nepochybně přijetí větší odpovědnosti a zásadní problém u některých politiků a vysokých státních úředníků, jejichž prověrka byla vydána v rozporu se zákonem. Podrobnou zprávu s komentářem připravujeme.
24.04.2007
Tvrzení ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho že organizovaný zločin prorůstá do státní správy a je propojen s některými politiky, se nepotvrdila. K tomuto závěru dospěla zvláštní skupina Vrchního státního zastupitelství v Praze, která analyzovala trestní kauzy zmiňované v takzvané Kubiceho zprávě. "V žádné z trestních věcí zmiňovaných v Kubiceho zprávě nebyl státní zástupce vykonávající dozor ve věci nejen nikým kontaktován v zájmu ovlivnit průběh trestního řízení, ale ani neobdržel podobný signál od policejních orgánů," uvedla v prohlášení předaném agentuře ČTK mluvčí žalobců Irena Válová. Více server Aktuálně.cz.
12.04.2007
Ještě loni byl 30letý elitní důstojník policie Luděk Žákovec nominován na Medaili Za zásluhy o bezpečnost státu. Byl třeba v týmu, který zatkl uprchlého vězně Čabradu. Vyšetřoval také vraždu Františka Mrázka. Teď už je Žákovec v civilu a pracuje pro Tomáše Pitra, kterého kvůli Mrázkovi vyšetřoval. Vedení policie se teď obává, že Pitra bude zásobovat interními informacemi ze spisů nebo že mu pomůže dostat se z kauz, které kolem Pitra policie stále vyšetřuje. "Obrazně řečeno: už tu má zavřenou bránu. Teď už nemá přístup k informacím, a to ani prostřednictvím svých bývalých kolegů," říká Kosinová. Žákovec tvrdí, že o vyzrazení údajů nemusí mít nikdo strach. "Tu obavu považuji za absurdní. Všechny podstatné informace, se kterými jsem se seznámil, jsou obsaženy v Kubiceho zprávě, která loni v létě unikla na veřejnost," řekl. Více server iDnes.cz.
12.04.2007
Pokud by se Sněmovna a vláda chtěly striktně držet zákona, přišly by v lepším případě politické strany na buben a v horším pak by mohla zmizet většina z nich z politické mapy zcela. Ani jedna z parlamentních stran totiž nepředložila Sněmovně svou výroční finanční zprávu zcela bez chyb. "Strana, která chce vládnout, nebo se na vládnutí chystá, a neumí vyplnit předepsaný formulář, to je děs a hrůza," komentoval včera smutný výsledek první kontroly zpráv místopředseda kontrolního výboru Libor Ježek (ODS). Více server Novinky.cz.
07.04.2007
V zemi existuje škola, kde se téměř dennodenně setkávají politici, elitní policisté a advokáti. Tedy ti, mezi nimiž by kvůli jejich práci měla být spíše tlustá zeď. Na Vysoké škole Karlovy Vary se tak vídají např. ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) s náměstkem šéfky protikorupční policie Zdeňkem Tomicou. Jejich nadřízeným je prorektor a Čunkův advokát Eduard Bruna. Učí tam také zástupce šéfa republikové kriminální policie Jan Chmelík. Nade všemi pak stojí rektor školy Josef Mečl. Před rokem 1989 byl tajemníkem západočeského výboru KSČ, děkanem předlistopadové právnické fakulty v Praze a držitel Řádu práce z roku 1973. Jako děkan skončil v roce 1990. Pak pracoval jako poslanec za KSČM. V devadesátých letech působil i jako advokát. Hájil obchodníka s lehkými topnými oleji Vratislava Kutala. Byl předsedou Strany demokratické levice. Více článek Jakuba Pokorného z MF Dnes.
06.04.2007
Národní bezpečnostní úřad a NPO Růžový panter dohodly termín společné schůzky k projednání principů aplikace příslušných zákonů a bezpečnostních standard v rámci provádění bezpečnostních prověrek. Schůzka se má konat 23. 4. 2007 a zúčastní se jí ředitelé a právní experti obou institucí.
06.04.2007
Rekapitulace, stalo se před rokem: Připomínáme zprávu ČTK (zdroj iHNED.cz) k situaci v NBÚ před rokem, tedy z dubna 2006. Citace zprávy: "Komise pro kontrolu NBÚ je pro personální obměnu organizace. Odejít by měli jednotlivci i desítky osob. Týká se to především některých ředitelů odborů a sekčních šéfů. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) by měl projít důslednou personální obměnou. Zásadní systémové změny úřad nepotřebuje, stále v něm ale působí lidé, kteří v minulosti zřejmě manipulovali s bezpečnostními prověrkami. Shodli se na tom členové sněmovní komise pro kontrolu NBÚ a zástupkyně nevládní organizace Růžový panter, která práci bezpečnostního úřadu dlouhodobě sleduje. "Mohou to být jednotlivci nebo to můžou být desítky osob," řekl poslanec Pavel Severa (KDU-ČSL). Nový šéf NBÚ proto podle něj bude muset provést vnitřní audit a rozloučit se se všemi, kteří se podíleli na machinacích s prověrkami. Také další člen sněmovní kontrolní komise Tomáš Kladívko (ODS) se domnívá, že chyby v práci NBÚ vyplynuly především z osobního selhání jednotlivců. Kdo konkrétně prověrky ovlivňoval, se poslanci chtějí dovědět mimo jiné z tajných zpráv Bezpečnostní informační služby (BIS). Již tento čtvrtek proto požádají šéfa BIS Jiřího Langa, aby jim umožnil do nich nahlédnout." Co se stalo letos: Policie odložila případ šetření bezpečnostních prověrek a shledala, že manipulováno s prověrkami nebylo. Z NBÚ odešla jediná osoba v řídící funkci, které byla odebrána prověrka, avšak tato osoba údajně prověrky nemanipulovala, ale bylo u ní shledáno jiné bezpečnostní riziko. Některé další osoby, které působily v řídících funkcích a kterých se podezření z nekalých praktik v NBÚ týkalo, z NBÚ odešly, ale zůstala jim prověrka na nejvyšší stupeň utajení. Po volbách se stal předsedou parlamentní komise, která má NBÚ kontrolovat, poslanec Jan Klas, pověstný tím, že je držitelem bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň utajení, ačkoli v minulosti vyzradil utajovanou informaci, týkající se odposlechů BIS, dnes stíhanému Tomáši Kadlecovi, někdejšímu řediteli NBÚ. Celý článek ze serveru iHNED z dubna 2006 zde v odkazu.
05.04.2007
Doporučujeme zajímavý článek ze studentského časopisu Babylon k situaci v Národní knihovně a Klementinu. Více zde v odkazu.
01.04.2007
Tento týden obdržela nevládní protikorupční organizace Růžový panter informaci od Policie ČR o odložení trestního oznámení ve věci podezření z manipulace s bezpečnostními prověrkami v NBÚ. Trestní oznámení jsme v roce 2003 podávali proto, že podle našeho názoru vzniklo důvodné podezření, že některé prověrky v NBÚ byly vydávány v rozporu se zákonem, dále byly vydávány osobám s bezpečnostními riziky a na základě nedostatečného šetření. Z toho mohl některým osobám vzniknout neoprávněný prospěch a stát i partneři v rámci NATO mohli být vystaveni problémům v oblasti bezpečnosti. Policie náš podnět začala šetřit až rok od podání, tedy v roce 2004 a nyní po třech letech šetření případ uzavřela se závěrem, že žádný trestní čin spáchán nebyl. Pplk. Uhrinová a plk. Jiří Novák z útvaru pro odhalování korupce nás o odložení kauzy informovali necelými čtyřmi řádky textu a neobtěžovali se odložení případu ani stručně zdůvodnit. Tuto povinnost sice nemají, ale zákon jim zdůvodnění v žádném případě nezakazuje. Jde tedy pouze o to volit mezi arogancí a dobrou vůlí a profesionalitou. Naše organizace policii předala celou řadu závažných relevantních informací, které průběžně během několika let doplňovala a trestní oznámení rozšiřovala. Šetření policie dozorovala státní zástupkyně Mgr. Vrbová z OSZ Praha 5. Podrobné informace naleznete zde v odkazu.
01.04.2007
V souvislosti s dnešním vydáním naší tiskové zprávy připomínáme článek serveru Aktuálně.cz z 23. 10. 2006 "Na druhém muži armády ulpěl stín mafie". Armádní náměstek Martin Barták byl spolumajitelem firmy, v níž pak působil Andrej Korpljakov - podle BIS člen ruské mafie. Poradcem náměstka Bartáka je Jan Mareš, bývalý ředitel NBÚ, který za dobu svého působení v Úřadu ponechal ve významných funkcích několik osob s bezpečnostními riziky. Jan Mareš je stále držitelem bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň utajení.
29.03.2007
František Bublan byl ministrem vnitra v době, kdy se jeho inspekce rozhodla neoprávněně odposlouchávat politiky, novináře a děti. Inspekce ministra vnitra nechala sledovat komunální politiky, advokáty, manažera, podnikatele a tři žáky základní školy loni v létě při vyšetřování úniku Kubiceho zprávy. Soudu předložila seznam čísel, o nichž tvrdila, že patří například nynějšímu šéfovi vnitra Ivanu Langerovi. Ve skutečnosti ale patřily zcela jiným osobám, například zmíněným školákům. Rozhovor novinářky Sabiny Slonkové s bývalým ministrem vnitra Františkem Bublanem na Aktuálně.cz.
28.03.2007
Inspekce ministra vnitra odposlouchávala a sledovala jedenáctileté děti. Jejich čísla v oficiálních dokumentech vydávala za čísla ministra Ivana Langera. Více server Aktuálně.cz.
28.03.2007
Ministryně obrany Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) ve středu připustila, že se korupce při zadávání armádních zakázek mohla týkat i některých výše postavených úředníků jejího resortu. Zároveň ale vyloučila, že by do případu byl zapleten některý z jejích náměstků. Údajnou korupci prošetřuje protikorupční policie. Více server Novinky.cz.
«  1, ... 13141516171819202122232425262728293031, ... 52  »